Indholdsfortegnelse Bind 1

1. del. Metoder og redskaber til at beskrive statistik
1 Hvad er statistik og hvad med virkeligheden?

1.1 Statistikken i fagligt og anvendt perspektiv
1.2. Præsentation af Ib Duemose

2. Præsentation af observationer

2.1 Procesbeskrivelse fra en opgave opstår til statistikken anvendes
2.2 Typebestemmelse af observationer helt fra grunden
2.3 En typisk bureaustatistisk illustration af kontinuerte observationer

3 Grundbegreber ved opsummering af numeriske observationer

3.1 Forklaring af terminologien observationer, variabel og udfaldsrum
3.2 Population, stikprøve og sortering
3.3 Variationsområde og ekstreme observationer
3.4 Sammenlægning, summation

4 Kvantitative data, statistisk opsummering med illustrationer

4.1 En oversigt over opsummering
4.2 Histogram til fordelingsbillede, gruppering og frekvensgrundlaget
4.3 Fraktil og fraktildiagram
  4.3.1 Fraktil og fraktildiagram uden hensyntagen til ens observationer
  4.3.1.1 Eksempel på fraktiler og diagram, forskellige observationer
  4.3.2 Fraktil og fraktildiagram, under hensyntagen til ens observationer
  4.3.2.1 Fraktil- og diagram-eksempel, grupper af ens observationer
  4.3.3 Fraktiler for grupperede observationer
  4.3.3.1 Eksempel på fraktilberegninger for grupperede observationer
4.4 Fordelingsbilledet det første skridt i en opsummering
4.5 Histogram og fraktildiagram, teoretisk tætheds –fordelingsfunktion
4.6 Fempunktsopsummeringen
  4.6.1 Fempunktsopsummering for enkeltobservationer
  4.6.2 Fempunktsopsummering for grupperede observationer
4.7 Median og gennemsnit
  4.7.1 Median
  4.7.2 Gennemsnit (middelværdi)
4.8 Variation
  4.8.1 Variationsområde og interkvartilbredde
  4.8.2 Varians og spredning
4.9 Symmetri ved numerisk information, boks- og stammebladdiagram
  4.9.1 Symmetri eller skævhed numerisk
  4.9.2 Boksdiagram
  4.9.3 Stamme-bladdiagrammet
  4.9.4 Empiri om Ib’s nye erfaringer med variation og symmetri
4.10 Fordelingssammenligning opsummering, eksempel
  4.10.1 Fordelingsbillede
  4.10.2 Lokalisering og variation
  4.10.3 Symmetristruktur
4.11 Transformation af enkeltobservationer i asymmetriske fordelinger

5 Kvalitative data

5.1 Kvalitative ordinale observationer i ordnede kategorier
5.2 Søjle- og søjleblok diagram
5.3 Lagkagediagrammer
  5.3.1 Lagkagediagram eksempel
  5.3.2 Lagkagediagrammer ved meget små og store observationer
5.4 Pindediagram for kvalitative observationer

6 Tidsserier

6.1 Månedlige tidsserier i webstatistik
6.2 Daglige tidsserier i webstatistik

7 Kovarians og korrelation observationer og sammenhænge

7.1 Sammenhænge for observationer med to kriterier
  7.1.1 Kovarians og korrelation for to kontinuerte variable som begreb
  7.1.2 Eksempel på korrelation for to variable
  7.2 Kovarians og korrelation for flere end to kontinuerte variable
  7.3 Kovarians og korrelation for grupperede variable

8 Simultane, marginale og betingede fordelinger

8.1 Simultane fordelinger
8.2 Marginale fordelinger
8.3 Betingede fordelinger

2. del. Virksomhedsinformation og tværfaglige eksempler            

9 Informationsbehov og datagrundlag

9.1 Processen fra opgave til anvendt statistik
9.1.1 Kildedimensioner
9.2 Virksomhedens informationsbehov og datagrundlag detaljeret
  9.2.1 Interne interessenters informationsbehov
  9.2.2 Interessenters eksterne informationsbehov
9.3 Informationsgrundlag, observationer –kildetilgange og oprindelser
9.4 Nogle råd ved en spørgeundersøgelse med lukkede spørgsmål
  9.4.1 Validitet og reliabilitet
  9.4.2 Systematiske guidelines, undersøgelser med lukkede spørgsmål
9.5 Resume af 9.1-9.4
9.6 Delphimetoden, en ikke-ledende spørge-/undersøgelsesform
  9.6.1 Delphimetoden i sin grundform
  9.6.2 Delphimetoden revised med SWOT
9.7 Indfaldsvinkel til at indsamle og beskrive virksomhedens økonomi

10 Markedsanalyse og omgivelsesdata

10.1 Hvad måles der på af omgivelsesdata i en markedsanalyse?
10.2 Eksempel på spørgeskema, afdækning af kundeholdning og type
  10.2.1 Kundetype efter erhvervsgruppe og virksomhedsstørrelse
  10.2.2 Kundetype krydstabulering af køn, alder og stilling
  10.2.3 Holdning krydset med udvalgte variable fra materialet i tabel
  10.2.3.1 Kønsspecifik holdning til det sociale engagement og ærlighed
  10.2.3.2 Alder og holdning til ansattes praktiske virksomhedserfaring
  10.2.3.3 Stilling og holdning til ansattes humor og andet
  10.2.3.4 Firmastørrelse og holdning
10.3 Undersøgelsens systematiske evaluering og målopfyldelse
10.4 Demografiske data for lokalt marked contra større marked
  10.4.1 Økonomisk demografibeskrivelse af sammenlignelige data
  10.4.1.1 Befolkningsgrundlag, alders- og kønsfordeling
  10.4.1.2 Boligforhold
  10.4.1.3 Familietype, indkomst- og formuefordeling
  10.4.1.4 Erhvervstilknytning for snoldekøbings borgere
10.5 Status for Ibs udbytte i beskrivende statistik

11. Sektor-branche-konjunkturanalyse med eksempler

11.1 Formålet og tilgange i en sektor-branche-konjunkturanalyse
11.2 Kildetilgange på samfunds- branche-branchegrensniveau
  11.2.1 Grafisk Branches beskæftigelse nationalt og i Øresundsregionen
  11.2.2 Lidt om branchekoder og talproblemer
  11.2.3 Kildetilgang til analyse, egen branchegren på virksomhedsniveau
11.3 Belysningsmodel for sektor-branche-konjunkturstatistik
11.4 Sektor-branche-konjunkturanalyse for den grafiske branche
11.4.1 En karakteristik af grafisk branche
11.4.2 Brancheudvikling i indtjening, aktivitet og rentabilitet
  11.4.2.1 Grafisk branches indtjening
  11.4.2.2 Aktivitet og omkostninger
  11.4.2.3 Rentabilitetsudvikling, lønsomhed i branchen
  11.4.3 Konjunkturudvikling og den grafiske branche 1988-97
  11.4.4 En økonomisk prognose for samfundsøkonomi og branche 1998
  11.4.5 Brancheanalyse for 39 virksomheder i grafisk branche 1988-97
  11.4.5.1 Indtjeningen og strukturen i driftsøkonomien 1988-97
  11.4.5.2 Indtjeningen 1988-97 i branchesammenhæng
  11.4.5.3 Omkostninger
  11.4.5.4 Rentabiliteten
  11.4.5.5 Kapitaltilpasning
  11.4.5.6 Konjunktur og virksomhed
  11.4.6 En økonomisk prognose for branche og virksomhed medio 1998
  11.4.6.1 Forventet udvikling i 1998 for den grafiske branche
  11.4.6.2 Forventet udvikling i 1998 for virksomheder
Appendiks 1. Lineære sammenhænge og lineær interpolation
Appendiks 2 Nøgletal for virksomheden
Appendiks 3 Driftsregnskabstyper
Appendiks 4 Sådan laver man et normalfraktildiagram i Excel

Tværfaglig agenda
Opgaveoversigt (nummer og sidehenvisning til afsnit)
Bind I Opgaver
Kildehenvisninger
Stikordsregister
 
 • Shopping Cart

  Dit indkøbskort er tomt. Under fanen Butik kan du købe ved at klikke på Tilføj